سازمان کشورهای امریکای مرکزی
معرفی سازمان های امریکای لاتین (3)
سازمان کشورهای امریکای مرکزی
سازمان کشورهای امریکای لاتین، بر اساس منشور سان سالوادور و با امضای کشورهای این منطقه تاسیس شد.
سازمانی دست نشانده ایالات متحده
معرفی سازمان‌های امریکای لاتین (2)
سازمانی دست نشانده ایالات متحده
ضعف ساختاری سازمان کشورهای امریکایی، موجب کاهش کارآمدی و فعالیت آن شده است.
سازمان کشورهای امریکایی، گام نخست برای اتحاد
معرفی سازمان‌های امریکای لاتین (1)
سازمان کشورهای امریکایی، گام نخست برای اتحاد
ایده اتحاد میان کشورهای قاره امریکا، سال ها در میان دولت های این منطقه جریان داشت.